Skip to main content

Poslání a hlavní cíle

Česká společnost pro regenerativní medicínu ČLS JEP, z.s. (dále jen „ČSRM“ nebo „společnost“) je dobrovolným sdružením osob zaměřeným na rozvoj odborné a vědecké úrovně oboru regenerativní medicíny. Sdružuje zejména lékaře, kteří při léčbě využívají metod regenerativní medicíny, a další odborníky, kteří se zabývají výzkumem souvisejícím s regenerativní medicínou nebo uplatňováním postupů regenerativní medicíny. Regenerativní medicína není definována orgánovými nebo funkčními systémy, ale způsobem léčby, a jde napříč všemi obory medicíny a celým spektrem oborů příbuzných. ČSRM je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (dále jen „ČLS JEP“), ale ve své odborné činnosti je ČSRM autonomní a nese za ni plnou odpovědnost.

Poslání

Posláním ČSRM je shromažďovat, rozvíjet a uplatňovat poznatky regenerativní medicíny a usnadňovat jejich využití v praktické péči o zdraví.

Výchozí teze

Teze 1: Česká společnost pro regenerativní medicínu ČSL JEP vzniká jako reakce na potřebu odborné platformy sdružující fyzické osoby zabývající se různými aspekty nového, progresivně se rozvíjejícího interdisciplinárního oboru regenerativní medicíny.

Teze 2: Regenerativní medicína není definována orgánovými nebo funkčními systémy, ale způsobem léčby a jde napříč všemi obory medicíny. Regenerativní medicína využívá orgánů, tkání, buněk a látek z nich odvozených (samotných nebo v kombinaci se syntetickými biokompatibilními nosiči) k opravě a obnově celistvosti orgánů a tkání, k opravě, obnově nebo náhradě funkce orgánů, tkání a buněk, které jsou poškozené v důsledku získaného nebo vrozeného onemocnění, vnějších vlivů (fyzikálních, chemických i biologických) nebo přirozeným procesem stárnutí.

Teze 3: Hlavním posláním společnosti bude shromažďovat, rozvíjet a uplatňovat poznatky regenerativní medicíny a usnadňovat jejich využití v péči o zdraví, a současně dbát na užívání takových diagnostických, preventivních a léčebných postupů a léčivých přípravků regenerativní medicíny, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými důkazy.

Teze 4: Společnost bude dbát o dodržování etických zásad ve všech oblastech regenerativní medicíny od základního, preklinického a klinického výzkumu až k léčebnému užití produktů a postupů regenerativní medicíny. Naší ambicí rovněž je zastupovat obor regenerativní medicíny při komunikaci se státními orgány, Českou lékařskou komorou a souvisejícími profesními organizacemi, zdravotními pojišťovnami a dalšími odbornými lékařskými společnostmi ČSL JEP.

Hlavní cíle

(1) Sdružovat odborníky zabývající se regenerativní medicínou, hájit jejich zájmy i zájmy jejich pacientů;

(2) Podílet se na zvyšování odborných znalostí svých členů i ostatních odborníků, usnadňovat výměnu odborných, praktických, etických, organizačně právních i legislativních znalostí mezi členy ČSRM;

(3) Přispívat ke vzdělávání studentů v oblasti regenerativní medicíny;

(4) Podporovat vědeckovýzkumnou činnost;

(5) Rozšiřovat nejnovější výsledky vědy a výzkumu s dopadem na regenerativní medicínu;

(6) Usilovat o využívání výsledků vědy a výzkumu v léčebné a preventivní péči;

(7) Vytvářet podmínky pro rozvoj oboru regenerativní medicíny;

(8) Vzdělávat a informovat laickou veřejnost;

(9) Podílet se na řešení otázek týkajících se legislativního rámce, etiky, řízení, organizace i vlastní realizace léčebného využití poznatků a výsledků regenerativní medicíny;

(10) Dbát na užívání takových diagnostických, preventivních a léčebných postupů a léčivých přípravků regenerativní medicíny, jejichž povaha a účinek jsou podloženy aktuálně uznávanými vědeckými důkazy;

(11) Dbát o dodržování etických zásad ve všech oblastech regenerativní medicíny od základního, preklinického a klinického výzkumu až k léčebnému užití produktů a postupů regenerativní medicíny;

(12) Vytvářet přátelské partnerské vztahy mezi obory, kterých se regenerativní medicína týká, a také mezi lékařskými obory, lékaři, organizacemi zabývajících se základním, aplikovaným nebo translačním výzkumem a biotechnologickými společnostmi;

(13) Zastupovat obor při komunikaci se státními orgány, Českou lékařskou komorou a dalšími souvisejícími profesními organizacemi, zdravotními pojišťovnami a dalšími odbornými lékařskými společnostmi ČSL JEP;

(14) Podporovat mezinárodní vztahy subjektů v oblasti regenerativní medicíny;

(15) Zastupovat českou regenerativní medicínu v mezinárodních organizacích.